Privacyverklaring

Betuwe in Zaken Tiel

Betuwe in Zaken, BIZ Tiel, gevestigd aan Stephensonstraat 15, 4004 JA Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Autoriteit: de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 AVG juncto artikel 6 UAVG: de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Bijzonder persoonsgegeven: een persoonsgegeven betreffende de gezondheid, godsdienst, ras, politieke voorkeur, het strafrechtelijk verleden of het seksuele leven van een natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van dit reglement is Betuwe in Zaken BIZ Tiel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bevoegd bestuur;
 • Verwerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Relatie: de betrokkene waarmee Betuwe in Zaken BIZ Tiel een zakelijke betrekking heeft;
 • Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker; of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

Contactgegevens

https://www.biztiel.nl Stephensonstraat 15
4004 JA Tiel 06 23 87 05 64

De heer Willem van Baal is de Functionaris Gegevensbescherming van Betuwe in Zaken. Hij/zij is te bereiken via: secretariaat@biztiel.nl

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Betuwe in Zaken respecteert de privacy van alle personen die haar websites bezoeken, van alle relaties en van alle andere betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Betuwe in Zaken draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de Betuwe in Zaken BIZ verzamelt of die aan haar worden verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Betuwe in Zaken BIZ verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en leeft haar eigen Privacy Statement na.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Betuwe in Zaken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
  Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@biztiel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Betuwe in Zaken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Betuwe in Zaken analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Betuwe in Zaken volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Betuwe in Zaken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Betuwe in Zaken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Betuwe in Zaken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Betuwe in Zaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Betuwe in Zaken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Betuwe in Zaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Betuwe in Zaken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tracking cookies

Wij maken gebruik van tracking cookies om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen. Het voordeel hiervan is dat u als websitebezoeker informatie ontvangt die aansluiten bij uw interesses. Met het plaatsen van tracking cookies worden persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor deze verwerking wanneer u hieronder een vinkje plaatst. Wilt u niet alle cookies accepteren? Dan kan dit op ieder moment worden aangepast door naar de instellingenpagina in uw browser te gaan. Lees voor meer informatie ons privacy statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Betuwe in Zaken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@biztiel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Betuwe in Zaken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Betuwe in Zaken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@biztiel.nl

Wijzigingen in privacy statement

Betuwe in Zaken, BIZ Tiel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Relaties worden over deze wijzigingen door Betuwe in Zaken geïnformeerd. Betuwe in Zaken, BIZ Tiel | september 2018